Výuka a pedagogická činnost

Přednášky

 • Speciální struktury číslicových systémů (dobíhající studium), FEL ČVUT
 • Algoritmy a struktury neuropočítačů (magisterské a doktorské studium) – ASN, FEL ČVUT
  (Více informací o ASN)
 • Aplikace neuronových sítí při zpracování signálů, Univ. Žilina
 • Aplikace neuronových sítí při zpracování řečového signálu, doktorandské stud. na VUT Brno
 • Teorie neuronových sítí, Neuronové sítě – externí výuka a zkoušky studentů doktorského studia,
  Fakulta Mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, TU Liberec
 • Zpracování biologických signálů umělými neuronovými sítěmi (dílčí přednáška v rámci předmětu Biologické signály).

Vyzvané přednášky v zahraničí

 • 2002   Modélisation par réseaux de neurones de la prosodie pour la synthése de la  parole á   partir de texte.  Université Paul Sabatier, Toulouse, France.
 • 2004    Modelage de la Prosodie par le Réseau de Neurones Artificiels. INSA – Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, France.
 • 2006   Neural Networks – Part of the Digital Systems. Plenary lecture.    In: The 3rd International Workshop Digital Technologies 2006, December 2006, Žilina,  Slovak  Republic, ISBN 80-8070-637-9. (CD-ROM)
 • 2000-2004 přednášky v předmětu Neuronové sítě, Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko

Seminární a laboratorní cvičení

Členství v odborných komisích

 • Stát. zkušeb. komise pro obor telekomunikace, EF Žilinská univ (1997, 2000, 2005-08 členka, 2001-2004, 2009-2010 předsedkyně).
 • Zkušeb. komise pro semestr. zk. PGS doktorandského studia, FEI VUT Brno (1997, 2002, 2005, 2007)
 • Komise pro státní doktorské zkoušky, obor Kybernetika na ZČU Plzeň (1999,2000-2003, 2005-09 členka, recenzentka, 2004 místopředsedkyně)
 • Komise pro státní doktorské zkoušky, studijní program „Elektrotechnika a informatika, studijní obor Technická kybernetika, TU Liberec (2005, 2006 členka)
 • Komise pro obhajobu dizertační práce v oboru Umělá inteligence a biokybernetika na FEL ČVUT Praha (1998, 2005-09)
 • Komise pro obhajobu dizertační práce v oboru Teoretická elektrotechnika na FEL ČVUT Praha (2009-2010)
 • Komise pro Bakalářské státní závěrečné zkoušky na katedře teorie obvodů FEL ČVUT v Praze (2004-2005 místopředsedkyně, od 2006 předsedkyně)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky absolventů studijního oboru Elektronika na FEL ČVUT v Praze (2003-2009 členka)
 • Členka lektorského sboru sekce postdoktorských projektů GAČR (2004) a sekce Technických věd projektů GAČR (2005-08)
 • Lektorka nakladatelství C.H.Beck, lektorský posudek na monografii: Novák, M. a kol. – Umělé neuronové sítě, 1998 (česky)
 • Lektorka skript na katedře elektrotechniky Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, TU Liberec
 • Recenzentka monografie autorů: Tichá,D., Volner,R.- Signály a šumy, EDIS-Žilinská univerzita, Slovensko (slovensky)
 • Recenzent docentské habilitační práce na VUT Brno, 2000 (anglicky), TU Liberec, 2002 (česky) a ZČU Plzeň, 2009(česky)
 • Oponentka PhD disertační práce a členka komise pro obhajoby PhD na ľInstitut national des Sciences appliquées de Toulouse – INSA, Francie (francouzsky)
 • Členka habilitační komise pro habilitační řízení, TU Liberec, 2010

Recenze článků v odborných časopisech a na koferencích

 • Recenze článků pro mezinárodní časopisy Signal Image and Video Processing – 2007 – 2010, The Open Signal Processing Journal – 2009
 • Recenze pro mezinárodní konference: Networking 2000, konference IASTED – Signal and Image Processing SIP 1998-2006, Neural Networks 2000 – 2005, Artificial Intelligence and Applications AIA 2001-2006,
  Neural Networks and Computational Intelligence NNCI 2003-2005,CSS 2004-2005, Artificial Intelligence and Soft Computing ASC 2005, Computational Intelligence CI 2005-2006, Communication Systems ACIT-CS 2005, Biomedical Engineering BioMED 2005,
  Modelliong, Identification and Control MIC 2005, Signal Processing, Pattern Recognition and Applications SPPRA 2006-2008, ISIE 2006,
  International Joint Conference on Neural Networks IJCNN 2009,
 • Recenze článku pro Sborník ZČU v Plzni, 1999 a článků do mezinárodního časopisu Neural Network World Journal, 2002,2004
  Recenze monografie pro časopis Kybernetika, 1999
 • Oponentský posudek na článek do časopisu Electrical Engineering, Slovakia, 1999
 • Oponentské posudky odborných prací a disertačních prací PhD Státní doktorské zkoušky, ZČU Plzeň
 • Lektorský posudek na The Handbook of Technology Management, 3 Volume Set, Hossein Bidgoli, Editor-in-Chief, John Wiley&Sons, Inc. 2009, Hoboken, N.J. 07030. Volume III, Management Support Systems, Electronic Commerce, Legal and Security Considerations. Telecommunications and Networking an Management Support Systems, 178. Artificial Neural Networks.
 • Oponentka projektu HUMET – Výzkum a vývoj v oblasti elektronického osobního zdravotního systému pro sběr, přenos a vyhodnocení biometrických dat, 2009.
 • Oponentka Závěrečné zprávy projektu MPO ČR, ev.č. FT-TA2/072 „Výzkum a aplikace metod časově-frekvenční analýzy pro logopedii, výuku cizích jazyků a výuku mluvení hluchých osob“, 2009.