Další aktivity

  • Členka habilitační komise na FEI VŠB – TU Ostrava (obor technická kybernetika)
  • Předsedkyně komise pro obhajobu PhD, ZČU v Plzni
  • Členka komise pro státní doktorské zkoušky, FEL ČVUT v Praze
  • Expertka ETSI (Experts for Specialist Task Force) – Standardizace detektoru emoci (viz  TUC16)
  • Členka Rady programu BMII
  • Forenzní zkoušení – audioexpertiza pro Český institut pro akreditaci, o.p.s.