Věda a výzkum


Vědeckovýzkumná činnost je sousředěna do některých oblastí aplikací umělých neuronových sítí, a to zejména aplikací při zpracování řeči. Středem zájmu jsou některé otázky týkajících se syntézy řeči, především snaha o zvyšování její přirozennosti modelováním prozodických vlastností češtiny pro syntézu řeči z textu (TTS), redukce počtu dat nutných pro trénování neuronových sítí získávaných z textu a z přirozeného řečového signálu (pomocí metod zaměřených na výběr parametrů a získávání znalostí z experimentálních dat).

Novou oblastí výzkumu je zpracování řečových signálů pro lékařské účely. Konkrétně se jedná o analýzu řeči dětí trpících některými neurologickými obtížemi (vývojová dysfázie, epilepsií, autismem apod.) Součástí tohoto výzkumu je také tvorba databází pro trénování a testování neuronových sítí. Kromě promluv nemocných dětí jsou nahrávány a zpracovávány i promluvy zdravých dětí ve věku 4-10 let (jako srovnávací databáze). Je to součást společného výzkumu s dětskou neurologickou klinikou v Motole. Na obou oblastech výzkumu se podílejí doktorandi a studenti ve výzkumné laboratoři LANNA (Laboratoř aplikací umělých neuronových sítí)

Ocenění

 • Best Presentation in Session 9.2 "Speech Processing", 1999 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) Washington, DC, USA
 • Best Poster Award "Best of Conference", IJCNN 1999, Washington, DC, USA
 • Best Presentation in "Signal and System Control" session, IEEE-ICIT 2004, Hammamet, Tunisko
 • Cena ministra zdravotnictví České republiky za rok 2008 za mimořádně úspěšné řešení výzkumného projektu IGA MZ ČR č. NR 8287-3 „Počítačová analýza řečového projevu a celonočních EEG záznamů u dětí“ - spoluřešitelka (2005-2007)

Členství v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích

 • Mezinárodní společnost the International Neural Networks Society (INNS)- od 2000
 • Členství v ELSNET-STN (Language and Speech Technology Experts),od 2001
 • Mezinárodní programový výbor IASTED International conference SIP'1997-2006, IASTED International conference on Neural Networks 2000 - 2003, NCI'04, MIC'05, BioMed'05, ACIT-CS'05, CI'2005-2007, ASC'05 IASTED International conference AIA'2001-6, IASTED International conference ASC'02, SPPRA'2002-03, IASTED International conference CSS'03, IASTED International conference SCI'03
 • Mezinárodní technický výbor IASTED 2000 - 2006
 • Členství v oponentní radě Závěrečného oponentního řízení Projektu Mezinárodní spolupráce řízené MŠMT, Deutsch-tschechischer WTZ-Projekt "Bilingual Speech Synthesis German/Czech - Synthesis Inventoires" (Účastníci: Institut für Akustik und Sprachkommunikation, Technische Universität,Dresden-Institut für Phonetik, Karls Universität, Prag.
 • Členství v lektorském sboru sekce technických věd GAČR
 • Česká elektrotechnická společnost
 • Expertní činnost pro ČIA (Český institut akreditací).

Účast na grantech a projektech v období 1996-2009

 • GAČR 102/96/K087 "Teorie a aplikace hlasové komunikace v češtině" - člen řešit. kolektivu (1996-2001)
 • GAČR 102/02/0124 "Hlasové technologie v podpoře informační společnosti" - člen řešit. kolektivu (2002-2004)
 • GAČR 102/05/0278 " Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií" - člen řešit. kolektivu (2005-2007)
 • GAČR 102/09/0989 "Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny" - spoluřešitelka (2009-2011)
 • COST 233 "Prosodics of synthetic speech" - člen řešit. kolektivu (do 1995)
 • COST 258 "The Naturalness of Synthetic Speech" - člen řešit. kolektivu (do 2002)
 • IGA MZ ČR-NR8287-3/205 "Počítačová analýza řečového projevu a celonočních EEG záznamů u dětí" - spoluřešitelka (2005-2007)